PRIVACYVERKLARING MAASLANDSE DARTFEDERATIE.


Met deze privacyverklaring willen we allen bij het MDF aangesloten leden,
Deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen in onze
clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij
omgaan met deze gegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Het MDF houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene Verordening
Gegevensbescherming ( ook gekend als GDPR )
Dit brengt met zich mee dat:
- Wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de
privacyverklaring.
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.
Wij om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke
verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting,
contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.m. het doel
waarvoor deze zijn verstrekt.
Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is.
Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt.
Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
U hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MDF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doorlezen van onze privacyverklaring , of in
algemene zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via
onderstaande gegevens.
MDF (tav René Klinkhammer )
Brammert 2A 3650 Dilsen-Stokkem
klinkhammer@telenet.be
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
- Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de
leden (contractuele grond)
- Het verzekeren voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.
- Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor
clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang)
- Het bekomen van subsidiering door de lokale en Vlaamse overheid
(wettelijke verplichting )

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van
u verwerken:
- Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht,
geboortedatum en, nationaliteit (wettelijke verplichting)
- Telefoonnummer; e-mail; rijkregisternummer; foto; video en url
(Mits uw toestemming)
- Dartgegevens: competitieresultsaten en bekeruitslagen
(gerechtvaardigd belang )
- Sportongevallen: (wettelijke verplichting )
- Financiële gegevens: o.a. betalingen,rekeningsnummers, (
gerechtvaardigd belang )

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren.
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger
dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of de

wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen
geleverd om deze toestemming te verifiëren.
Er wordt geen enkele categorie van mensen onderworpen aan eender welke
vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
MDF houdt zich het recht om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid
vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze
kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar .
Verstrekking aan derden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:
- Sportongevallenverzekering (verzekeraar )
- Internetomgeving (webhosting)
- Nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform)
- Bestellingen en betalingen (bestelplatform)
Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is (bvb Sport Vlaanderen, de lokale overheid;
politie; gerecht;….) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven
doeleinden van de vereniging. Indien wij uw persoonsgegevens wensen met
derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u
hiervoor schriftelijke toestemming vragen. Wij verstrekken geen
persoonsgevens aan partijen buiten de EU.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliance van de
betreffende instantie hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten
worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens
te waarborgen.
Teneinde het darten onder elkaar te kunnen faciliteren worden
naam,voornaam, geboortedatum en foto via pasjes aan de clubleden ter
beschikking gesteld. Op eenvoudig verzoek wordt uw pasje ingehouden en
vernietigd.

Beveiliging van de gegevens.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben
we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
- Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- Encryptie van de gegevens, firewall en patchbeheer.
- Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of
technische problemen
- De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van de persoonsgegevens
- Alle personen die namens het MDF van uw gegevens kennis kunnen
nemen, gehouden zijn aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te
leven.
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Bewaartermijn
MDF bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de
club.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij
van u hebben ontvangen. U kan dit regelen via de secretaris van de bond.
Daar waar de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming,
heeft u recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder
opgave van reden. Het intrekken van uw instemming veranderd niets aan de
geldigheid van de verwerkingen voor uw intrekking.
U heeft recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Klachten

Mocht u een klacht hierover hebben over de verwerking van uw
persoongegevens , dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.
(zie contactgegevens in deze verklaring )
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
commision@privacycommision.be
wijziging privacy statement.
MDF kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.
Namens het MDF bestuur


René Klinkhammer
Voorzitter